ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Begripsbepaling

  1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden

  2. Opdrachtnemer: de gebruikers van deze Algemene Voorwaarden, bestaande uit  YoungTrader en Happybase B.V., zowel alleen als gezamenlijk. 

  3. YoungTrader: de eenmanszaak YoungTrader gevestigd en kantoorhoudende aan de Tweede Jan Steenstraat 44, 1074 CP te Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82131414.

  4. Happybase: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Happybase B.V. gevestigd en kantoorhoudende aan de Nieuwegracht 67a, 3512 LG te Utrecht, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 83869557.

  5. Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die als wederpartij van opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten met opdrachtnemer. 

  6. Overeenkomst: een overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard.  

  7. Training: een door opdrachtnemer verzorgde opleiding, training, cursus of workshop dan wel enige andere vorm van opleiding die voor iedere geïnteresseerde openstaat.

  8. Offerte: de offerte of het aanbod dat opdrachtnemer heeft opgesteld, waarin zij aangeeft waar de uit te voeren opdracht uit bestaat, alsmede welk bedrag klant hiervoor beschuldigd is. 

  9. Redelijke vergoeding: de vergoeding die in geval van annulering of tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door opdrachtnemer aan opdrachtgever wordt doorbelast. 
    

 2. Toepasselijkheid

  1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en diensten van Opdrachtnemer.

  2. Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van de voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

  3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door opdrachtnemer en gelden uitsluitend ten aanzien van de specifieke Overeenkomst waarvoor de wijzigingen zijn overeengekomen.
    

 3. Totstandkoming van de overeenkomst

  1. De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever komt tot stand door inschrijving bij of opdracht aan Opdrachtnemer en aanvaarding van deze inschrijving of opdracht door Opdrachtgever.
    

 4. Tarieven

  1. De tarieven gelden zoals zij staan vermeld op de website of zoals zij worden meegegeven op de Offerte.

  2. Bij het tarief zijn inbegrepen de kosten van het trainingsmateriaal, de goodiebag, de locatie, de lunch en de borrel..
    

 5. Annulering door Opdrachtgever

  1. Een cursus kan slechts schriftelijk worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt dat Opdrachtnemer de volgende kosten in rekening kan brengen: 

  2. Bij annulering korter dan vier  weken voor de eerste cursusdag is de klant verplicht 100% van het cursusgeld te vergoeden. 

  3. Een geplaatste deelnemer mag zich laten vervangen. Indien een vervanger aan de training deelneemt, blijft de Opdrachtnemer de prijs aan Happybase verschuldigd.
    

 6. Annulering door Opdrachtnemer

  1. Opdrachtnemer is gerechtigd zonder opgave van redenen een training te annuleren, in welk geval Opdrachtgever het recht heeft op terugbetaling van het volledig betaalde bedrag. 

  2. Opdrachtnemer is gerechtigd zonder opgave van redenen een cursus te verplaatsen naar een andere locatie, andere datum en/of ander tijdstip, in welk geval Opdrachtgever het recht heeft de verplaatste cursus zonder kosten te annuleren. Opdrachtgever heeft in dit geval recht op terugbetaling van het volledig betaalde bedrag voor de cursus. 
    

 7. Overmacht

  1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die nakoming van de verbintenis verhindert c.q. belemmert en die niet aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Hieronder zijn onder meer begrepen: oorlogen, oorlogsgevaren, stakingen, branden, pandemieën of epidemieën, terroristische aanslagen en/of transportmoeilijkheden. 

  2. Opdrachtnemer is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien er sprake is van overmacht. Opdrachtgever is in geval van overmacht niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan en/of schadevergoeding te vorderen.
    

 8. Intellectuele eigendomsrechten

  1. Alle intellectuele eigendomsrechten – waaronder maar niet beperkt tot auteurs- en merkenrechten – ter zake van de door Opdrachtnemer ontwikkelde producten en diensten komen uitsluitend toe aan Opdrachtnemer.

  2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enig door Opdrachtnemer ontwikkeld of ter beschikking gesteld materiaal, zonder toestemming van Opdrachtnemer te verveelvoudigen, openbaar te maken of te wijzigen. 
    

 9. Aansprakelijkheid

  1. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade die gedekt wordt door haar aansprakelijkheidsverzekering en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering over gaat.

  2. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

  3. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtnemer.

  4. YoungTrader en HappyBase zijn niet aansprakelijk te stellen voor directe of indirecte schade van lezers of beleggers, die het gevolg is van of samenhangt met:

   • een waardedaling of waardestijging van vermogen, door lezer of belegger geleden verliezen en/of gederfde winst; 

   • elke handeling die je doet naar aanleiding van de informatie, zoals gedeeld tijdens de masterclass Taking Ownership, is volledig voor eigen verantwoordelijkheid van de deelnemers. HappyBase en YoungTrader kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor consequenties en resultaten van deze handelingen;

   • YoungTrader en biedt geen garanties voor de resultaten van acties naar aanleiding van deze informatie. Wat de lezer doet met de door YoungTrader aangeboden informatie is geheel aan de lezer zelf;

   • alle informatie die de masterclass Taking Ownership aanbiedt zijn ontwikkeld voor informatieve doeleinden. De content is geen belofte of garantie voor specifieke resultaten. 

   • welke andere schade ook;
     

 10. Toepasselijk recht en geschillen

  1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

  2. Mochten er geschillen naar aanleiding van de Overeenkomst ontstaan die niet minnelijk geschikt kunnen worden, dan zullen deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
    

 11. Overige bepalingen

  1. De ongeldigheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig is, zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever het ongeldige gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van de ongeldige bepaling.    

  2. Opdrachtgever dient relevante wijzigingen in zijn gegevens zoals wijzigingen in adres en facturatiegegevens door te geven aan Opdrachtnemer. 

  3. Onder schriftelijk wordt in deze Algemene Voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie.
    

 12. Akkoord Algemene voorwaarden

  1. De algemene voorwaarden zijn bindend zodra de opdrachtgever en opdrachtnemer tot overeenkomst zijn gekomen door middel van betaling.